שקיפות סביבתית

המועצה המקומית שלומי פועלת בשקיפות מלאה בכל מה שנוגע לנושאי איכות הסביבה.

תקנה 2 לתקנות חופש המידע קובעת, שכל רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע, ובלבד שאותו מידע הוא לגבי חומר, רעש, ריח או קרינה שנמדדו או שנפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים, והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי.
 קישור לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2009


להלן ריכוז הנתונים המתעדכנים בתחומי פעילות המחלקה לאיכות הסביבה:

אנטנות סלולריות

אנטנות סלולריות: קישור לאתר המשרד להגנת הסביבה
רשימת אתרים סלולריים בשלומי

מפגעים סביבתיים

הסבר לגבי השלכות סביבתיות ובריאותיות
אתר המשרד להגנת הסביבה

איכות אויר

נתוני איכות אוויר

פרוטוקולים

ועדת איכות הסביבה