בעלי עסקים ויזמים יקרים,


מדינת ישראל מקדמת רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים  ומטרותיו.

מחלקת רישוי עסקים מרכזת למענכם את השירותים הניתנים. 

המועצה רואה במגוון העסקים הפועלים בשלומי מנוף כלכלי ומקור לצמיחה.


עיקרי הרפורמה :

 

  • יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישורים אשר מפורסם באתר המועצה. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות או סתירות בדרישות.
  • הנגשת המידע בשקיפות ע"י העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו  מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים.
  •  
  • תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.
  • השגה – אפשרות הגשת השגה לגורם הנוגע בעניין של תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק ) או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.
  • הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.
  • עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים, קיצור תקופת הרישוי במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.
  • אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מרישיון העסק.


 ​​​​​​

הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 5/11/2013. עד כה פורסמו המפרטים האחידים המאושרים הבאים:

 

קבוצה 1- בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
1.1 בית מרקחת


קבוצה 2 - דלק ואנרגיה
2.1 ה' גז - תיקון מכלים


2.2 א' דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק
 

קבוצה 3 - חקלאות, בעלי חיים
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה


3.4 ג' חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - מכירתם


קבוצה 4 - מזון
4.2 א' בית אוכל - בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום


קבוצה 5 - מים ופסולת
5.1 ב' אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - איסופה, הובלתה

 

 5.3 ג' שפכים וקולחין - הובלתם במכליות

 

קבוצה 6 - מסחר ושונות

 

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט


קבוצה 8 - רכב ותעבורה
8.9 א' מוסך - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)


8.4 ב' הסעת נוסעים - תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית


קבוצה 9 - שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת


קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים
10.8 ב' חומרי חיטוי

 

(מקור: רישוי עסקים באתר ממשל זמין)