מסלול היתר מזורז לעסקים

לפי סעיף 4 לחוק רישוי עסקים:

לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רשיון, היתר זמני או היתר מזורז.

בעל העסק יכול, להגיש בקשה במסלול היתר מזורז, בתנאי שפורסם לסוג העסק המבוקש מפרט אחיד ויחול עליו ההליך הקבוע בחוק ובתקנות למסלול היתר מזורז.

 • היתר מזורז: רשיון הניתן לבעל העסקעוד בטרם קבלת אישור מנותני האישור.
 • היתר מזורז ניתן לתת רק לעסקים טעוני רישוי, הזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים תשע"ג - ,2013המופיעים בטור ד', "היתר מזורז."
 • רשות מקומית חייבת להודיע לנותני האישור על מתן היתר המזורז לעסק.

 

לאילו עסקים מיועד המסלול המזורז ?

 • ה מסלול בהיתר מזורז מיועד לעיסוקים אשר מקובל כי הם מהווים סיכון נמוך לציבור, תהליך הרישוי שלהם אינו מורכב (ראה פירוט העסקים בהמשך המסמך).

 

באילו מקרים לא ניתן להגיש בקשה למסלול היתר מזורז ?

 1. לא קיים לעסק רישיון או היתר זמני.
 2. לעסק לא בוטל היתר מזורז ב- 3 שנים שקדמו לבקשה.
 3. כנגד העסק מתנהל הליך פלילי או מינהלי לפי חוק רישוי עסקים.
 4. העסק או המבקש רישיון או מי שמנהל העסק הורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים ב- 3 שנים שקדמו לבקשה.
 5. הבקשה לרישיון אינה תואמת את חוק התכנון והבניה, תב"ע, היתר בניה ואין עבירות בניה.

 

עסק אשר מתקיימים כנגדו הליכים מתוקף חוק התכנון והבניה או מתוקף חוק רישוי עסקים, לא יוכל לקבל רישוי במסלול המהיר.

 

לאילו סוגי עסקים ניתן להוציא להם היתר מזורז ?

רשימת עסקים להיתר מזורז, כמפורט בטור ד',  בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי) (תיקון) התשע"ד 2013 5) בנובמבר (2013 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג 2013- 3) במרץ(2013

 

קבוצה 1 טיפול לא רפואי בגוף האדם

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף 

  1.4 א

מספרה

  1.4 ב

חדר מתים למעט בבית חולים

  1.8

קבוצה 3 - בעלי חיים לרבות ימיים

מספרה לבעלי חיים  

 3.2 ו

מזון לבעלי חיים אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו 

  3.5 ב

קבוצה 4 - מזון

קיוסק

   4.7 א

מרכול מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון

לרבות משלוח מזון

   4.7 ב

קבוצה 6 - מסחר ושונות

אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50

מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית,

שעיקר תכליתו לשרת אותה 

    6.1

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים  - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר 

    6.7

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

     6.8 ב

עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני 

     6.12

אולפן הקלטות אודיו 

     6.13

מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון

רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

     6.14

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות

האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע   

     7.1 ב

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

     7.2

מכון כושר

     7.5

קבוצה 8 - רכב ותחבורה

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

לרבות משרד    

     8.3 ב

הסעת נוסעים - תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו  

     8.4 ג

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים רחיצתם   

     8.6 ג

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים התקנת אבזרים בהם 

לרבות מערכות קול ואזעקה  

     8.6 ד

כלי שיט - השכרתם, אחסונם 

     8.8 א

מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו

טעון רישוי   

     8.9 ד

תיקון תקרים 

     8.9 ה

קבוצה  10  תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

טקסטיל, דברי הלבשה - גזירה, תפירה 

     10.4 ב

דשנים אחסונם

     10.6 ב

חומרי חיטוי או ניקוי אחסונם שלא לצורך מכירה במקום    

     10.8 ב

מרפדיה

     10.13

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - פחחות, למעט פחחות רכב

     10.14 ב

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת מסגריה   

     10.14 ג

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת ייצור שלטים

     10.14 ד

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת הרכבתם   

     10.14 ו

 

 המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להיתר מזורז:

 • ט ופס הגשת בקשה להיתר מזורז .
 • תרשים סביבה, מפה מצבית, תכנית עסק.
 • חוות  דעת בעל מקצוע, אם הוא התבקש ע"י רשות הרישוי על עמידת העסק למפרט האחיד.
 • אישור שלפיו מבנה העסק והשימוש בו תואם להיתר בניה ולתב"ע 
 • העתק היתר בניה והתב"ע החלה על המקום.
 • מסמכים לפי המפרט האחיד.
 • העתק רישיון עסק קודם.
 • תצהיר בדבר אי ביצוע שינויים בעסק מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו. לרבות בסוג העסק, במבניובשטחו ובמקומו , ובעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.
 • תצהיר היתר מזורז טופס 5 תקנות 3ג)א( , 3ה ו- 3ו )

 

תהליך היתר מזורז:

 •  הגשת בקשה למסלול היתר מזורז לעסק בצירוף כל המסמכים הנדרשים להיתר מזורז +תשלום אגרת רישוי עסקים.
 •  הרשות תנפיק אישור להגשת בקשה להיתר מזורז.
 • תוך  21 יום הרשות תבחן את תקינות המסמכים שהוגשו, אם המסמכים תקינים הרשות תנפיק היתר מזורז. במידה והמסמכים לא תקינים, הרשות תוציא סירוב לדחיית היתר מזורז עם נימוקים.
 • בסמכות רשות הרישוי או אחד מגורמי הרישוי לערוך ביקורת בעסק לפני הוצאת היתר מזורז או בתקופה יותר מאוחר בזמן שהיתר המזורז בתוקף.

 

התנאים לקבלת היתר מזורז:
 

 • הצגת מסמכים אשר מוגדרים במפרט האחיד כתנאים מוקדמים.
 • הגשת טופס בקשה לרישיון עסק והמסמכים הנלווים לבקשה.
 • תשלום אגרת רישוי.
 • הגשת טופס תצהיר שבו, בין היתר, התחייבות לקיים את תנאי המפרט האחיד לעיסוק.
 • תצהיר קיום תנאי רשות הרישוי ודרישותיה.
 • גורמי הרישוי לא חייבים לערוך ביקורת בעסק, בטרם יינתן ההיתר המזורז.

 

 כיצד ניתן להאריך היתר מזורז ?

 • חלפה שנה ולא נתקבלה תשובה מהגורם המאשר תינתן לבעל ההיתר המזורז היתר לשנה נוספת.
 • על בעל ההיתר להגיש את טופס 5 לתצהיר היתר מזורז, בחודש שלפני תום השנה
 • חלפו שנתיים ורשות הרישוי לא קבלה תשובה תיתן רשות הרישוי לבעל ההיתר המזורז רישיון עסק לפי תוקף הרישיון.

 

סנקציות:

סירוב נותן האישור הודעה לבעל ההיתר המזורז על סיבת הסירוב, ביטול ההיתר המזורז בתוך ימים ובלבד שלבעל ההיתר המזורז הזדמנות להשמיע את טענותיו.

 

קישור לתצהיר מבקש היתר מזורז, טופס 5 (תקנות 3ג(א), 3ה ו- 3ו)