קישור לחוק

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.
למעבר לחוק לחץ כאן

 

מידע:

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

 

קבלת מידע:

לרבות עיון, צפיה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.

 

ממונה על העמדת מידע לציבור:

מי שמונה ע"י ראש הרשות לטפל בבקשות לקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע – כ. מנכ"ל , מר חגי סלק.

 

הנחיות מינהליות וחוקי עזר:

רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, וכן את חוקי העזר שלה.

 

נוהל הגשת בקשה למידע והטיפול בבקשה:

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טיפול ואגרת הפקה, כאשר התשובה תינתן תוך 30 יום. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.

 

אגרות:

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באותו המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות נעשתה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו.
גובה האגרה עפ"י עדכון מ-2017 תשע"ז
אגרת בקשה – 20 ₪
אגרת טיפול – 30 ₪ , לכל שעת עבודה בטיפול בבקשה, החל מהשעה השלישית
אגרת הפקה – 0.2 ₪ לכל עמוד צילום או פלט מחשב

 

פטור מאגרה

מידע שאדם מבקש על אודות עצמו זכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול החל בשעה השלישית.
לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

 

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע :

  •  הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה.
  •  המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
  •  לא ניתן לאתר את המידע.
  •  מידע שבגילויו יש חשש לבטחון המדינה.
  •  מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות.
  •  מדיניות בשלבי עיצוב, דיונים פנימיים.
  •  מידע העלול לשבש תפקוד הרשות.
  •  סוד מסחרי או מקצועי .
  •  שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.

 

ערעור:

המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 ימים מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעניינים מינהליים.

 

כתובת להפניית בקשות בכתב

חגי סלק
ס.מנכ"ל המועצה
04-9950906

כתובת: בניין המועצה, רחוב ההרשאה 1, שלומי

מיקוד:  2283200

 

דין וחשבון שנתי:

שנת 2022

שנת 2018