הנחיות להגשת תוכנית לרישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968 (תיקון 15) ותקנות רישוי עסקים תשנ"ו - 1996.

 

*  לבקשה לרישיון עסק יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק, ב - 5 עותקים.

     התכניות יוגשו בתוך תיק עסק.

*  תרשים הסביבה, המפה המצבית ותכנית העסק יערכו ויחתמו בידי מהנדס, טכנאי או 

     הנדסאי הרשומים כחוק, כמשמעותם בחוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958.

*  הדף הראשון של התכנית יכלול פרטי העסק הבאים: גוש, חלקה, כתובת העסק וטל' בעסק, 

     שם בעל העסק, חתימתו וכתובתו, מהות העסק, מספר העובדים בעסק (גברים ונשים), שם, 

     חתימה וחותמת של עורך התוכנית, כתובת וטל' של עורך התוכנית, מס' תיק בניין ומס' 

     תיק רישוי עסק.  

*  בדף הראשון יש להשאיר מקום לחתימות : מח' רישוי הבנייה, משרד הבריאות / המשרד 

    לאיכות הסביבה, אגף התברואה ומח' רישוי עסקים.

 

א. תרשים הסביבה יהיה בקנה מידה - 1:2500. 

    בתרשים הסביבה יצוינו:

    1. הגוש והחלקה בו מצוי העסק.

    2. החלקות הסמוכות לנכס בו מצוי העסק ומספריהן.

    3. הדרכים הגובלות עם העסק.

 

ב. מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250. 

    במפה המצבית יצוינו:

    1. שטח הנכס בו ינוהל העסק וגבולותיו, ובכלל זה גדרות המצויות בתחום העסק.

    2. מיקומו של העסק בתוך המגרש והבניין בהם הוא מצוי.

    3. קווי צנרת של אספקת המים ומערכת הביוב, הניקוז, קוטרי צינורות הביוב.

    4. מתקנים לסילוק אשפה.

    5. מכלי גז, דלק, או חומרים מסוכנים השייכים לעסק או משרתים אותו.

    6. ברזי שריפה ומכשירי כיבוי אש המצויים מחוץ לתחום העסק ומשרתים אותו.

    7. חדרים השייכים לעסק אך אינם צמודים אליו כגון: שירותים, מחסן וכיו"ב.                                                                           

    8. גבולות העסק יצוינו בקו עבה.

    9. החנייה המשרתת את העסק.

 

ג. תכנית תנוחת העסק תיערך כהלן: עסק בעיר בקנה מידה - 1:50, עסק בתעשייה בקנה מידה -  1:100.  

ג.1. בתכנית התנוחה של העסק יצוינו:

    1. חלוקתו הפנימית של העסק והשימושים המיועדים לכל חלק. בכל חלק יפורטו כל 

        הסידורים הפנימיים כולל כל העצמים, המתקנים, הציוד, המכונות וכדומה, ומיקומם 

        המדויק בעסק, כולל מקרא.         

    2. מתקני תברואה ובכלל זה שירותים ומקלחת.

    3. יצוינו (במספרים – מ' / ס"מ) מידותיהם של החלקים הפנימיים של העסק ומידותיו של 

       העסק בכללותו, כולל מידות הציוד, המתקנים והאביזרים, והמרווחים ביניהם.

    4. פתחים, חלונות ומידותיהם.

    5. מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים, מפרידי שומן וכיו"ב.

    6.  ערכות אוורור, מיזוג אויר, ארובות, מתקנים לקליטת ריח, עשן ומזהמי אויר אחרים, 

        לרבות מתקנים המצויים על גג המבנה או חורגים מקירותיו החיצוניים, נתונים בדבר הספקיהן של מערכות אלה.

    7. מתקנים לאצירת אשפה ופינויה.

    8. מערכות כיבוי אש וברזי שריפה.

    9. יציאות חירום.

    10. סידורי גישה מיוחדים לנכים.

    11. מיקום 2 חתכים אנכיים ניצבים זה לזה.

    12. מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים.     

ג.2.חתך אנכי לאורך העסק העובר דרך חדרי שירות וחדרי העסק ומראה את גובהם ודרך אוורורם.

ג.3. חתך אנכי נוסף הניצב לחתך כאמור בסעיף - ג.2.

ג.4. תכנית תנוחה וחתכים של החדרים כמפורט בסעיף - ג.1.

ג.5. חזיתות חופשיות של העסק.

ג.6. טבלת פירוט השטחים של חלקי העסק וסיכום כולל של שטח העסק.

* מפעלים תעשייתיים המשתמשים בחומרים כימיים ואחרים /שפכים וכו', יגישו תוכניות למתקנים השונים ולהליכי הייצור כולל פירוט והסבר, עפ"י הנחיות היחידה לאיכות הסביבה.

 

* תוכניות העסק חייבות להיות מאושרות ע”י מחלקת הנדסה במועצה.

 

ד. עפ"י דרישת המשטרה, בעסקים שמפורטים להלן, עפ"י הפריטים המופיעים בצו רישוי 

    עסקים התשנ"ה - 1995, יש לערוך את תוכנית תנוחת העסק, בקנה מידה של – 1:100, אשר 

    סומנו בה גם דרכי המילוט מהעסק ורוחבם, כיוון פתיחת הדלתות, מנעולי בהלה, דרכי גישה 

    חיצוניות לרכב ביטחון, מיקומו של הציוד לגילוי ולכיבוי שריפות ושלטי בטיחות וגופי תאורת התמצאות.

    מהות העסקים, עפ"י הפריטים בצו רישוי עסקים התשנ"ה - 1995:

1. פריט 6.2. - חנות ששטחה הכולל 500 מ"ר לפחות.

2. פריט 6.8. - קניון ניהולו.

3. פריט 7.7 א' -  מקום לעריכת מופעים וירידים.

4. פריט 7.7 ב' - קולנוע, תיאטרון.  

5. פריט 7.7 ג' - קרקס.

6. פריט 7.7 ד' - אצטדיון, אולם ספורט.

7. פריט 7.7 ו' - דיסקוטק.

8. פריט 7.9 - שמחות וארועים.

9. פריט 7.10 - שעשועים.

* המחלקה לרישוי עסקים שומרת לעצמה הזכות לשנות, להוסיף או לגרוע מהדרישות, הכל    עפ"י החוק ובהתאם לדרישות המשטרה.