AD176BE7-67CA-441D-ACFF-DF904AB95EF4.jpe
בישיבה עם מנהל מחוז מנהל מקרקעי ישראל וצוותו סוכם על הוצאת מיכרזים לכל הקרקעות שנשארו בשכונת יערית למכרזים פומביים והחשוב מכל הוחלט להקצות כ 100 יחידות קרקע לבני המקום הזכאים . 

זו בהחלט בשורה לצעירי שלומי הגרים שלוש שנים ומעלה בשלומי וגילם מעל 22 שנים . זמן מוערך להוצאת מיכרזי הגרלה לתושבי שלומי כ 3-4 חודשים מיד עם שיווק הקרקעות לכלל הציבור . 
( לפי הנחיות המינהל בני המקום יוגרלו לאחר המיכרז הפומבי .)